Наредби

НАРЕДБА № 3 ОТ 28 МАРТ 2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити,  разрешените за целта количества в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената

НАРЕДБА № 5 ОТ 26 АПРИЛ 2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпитатели

НАРЕДБА № 7 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на Република България

НАРЕДБА № 8 ОТ 20 МАРТ 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло

НАРЕДБА № 8 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2015 г. за фитосанитарния контрол

НАРЕДБА № 12 ОТ 1 ЮНИ 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове

НАРЕДБА № 13 ОТ 31 МАРТ 2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (загл. изм. – дв, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

НАРЕДБА № 77 ОТ 31 МАЙ 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в официалната сортова листа на Република  България и общия каталог на държавите-членки на ЕС