Устав

                                                                                      НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
                                                           „АСОЦИАЦИЯ НА СЕМЕНАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ“

                                            Приет на 16.11.2018 на Учредително събрание на юридическо лице с нестопанска цел

                                                                     по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

                                                           (изменен и допълнен на 24.09.2020 г. на Общо събрание на сдружението)

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. СТАТУТ

1.1. С настоящия устав се създава и урежда устройството на Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА СЕМЕНАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (наричано по-долу за краткост “Сдружението”), което е юридическо лице с нестопанска цел.

1.2. Сдружението е доброволна, независима, непартийна и неправителствена организация.

1.3. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно действащото българско законодателство, разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.

1.4.   Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество

1.5. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

Член 2. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, СРОК

2.1. Наименованието на сдружението е:

 „АСОЦИАЦИЯ НА СЕМЕНАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ“ (АСИБ).

Наименованието на сдружението се изписва и на латиница: “BULGARIAN SEED INDUSTRY ASSOCIATION” (BgSIA)

2.2 Седалището на Сдружението е в Република България, гр. София, а адресът на управление е: 1111, ул. Постоянство 67Б, вх. А, офис 25

Като адресът на управление може да бъде променен съгласно правилата на  чл. 31, т. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 20, т. 20.2.7. от Устава.

2.3. Сдружението се създава за неограничен срок.

2.4. Сдружението осъществява дейност в частна полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

  1. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3. ЦЕЛИ

Сдружението се създава със следните цели:

3.1. Да осъществява подкрепа и съдействие на членовете си по инициативи и проекти на Европейската Семенарска Асоциация (ESA), свързани с ЕС (в съответствие с дневния ред на ESA, ключови проекти).

3.2. Да осъществява сътрудничество и отворен диалог с българското Министерство на земеделието и с други институции с цел защита на общите интереси на членовете на семенарската индустрия.

3.3. Да  защитава  интересите  на  членовете  си  пред  съсловните  и други организации,  които  имат отношение  към производството на семена.

3.4. Да се бори срещу нелегалното производство, разпространение и употреба на семена или на несертифицирани семена и др.

3.5. Управление на спорове/разногласия по въпроси, свързани с разножаването на семена, и всякакви други свързани теми.

3.6. Под „семенарска индустрия” се има предвид всяко юридическо лице, което произвежда, търгува със семена, както и ако извършва: научни изследвания, подобрения, селектиране, разработване, тестване, умножение, промишлена преработка и / или пускане на пазара на семена.

3.7. Да популяризира и повишава информираността за дейността да изгражда на репутация на семенарската индустрия.

Член 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Сдружението има следния предмет на дейност:

4.1. Да сътрудничи със сродни организации и държавни органи на национално и международно равнище, и най-вече в рамките на Европейския съюз.

4.2. Да предоставя информация за публично достояние относно дейността на семенарската индустрия в България.

4.3. Да осигурява на своите членове правилно тълкуване на издаваните от българските и европейските органи технически, научни и регулаторни препоръки, законодателни актове и принципи.

4.4. Да извършва всички необходими действия за защита правата и интересите на Сдружението, включително, но не само да се бори срещу нелегалното производство, разпространение и употреба на семена или на несертифицирани семена.

Член 5. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Сдружението използва за постигане на целите си:

5.1. Научни изследвания, проучвания, анализи на всички области, касаещи семенарската индустрия и по-конкретно тези от техническо, документно и институционално естество;

5.2. Сдружението може да взема всякакви мерки и да предприема всякакви стъпки, както и да инициира всякакви действия, които могат да спомогнат за постигането на нейните цели и не противоречат на законите на Република България.

5.3. Осъществяване на различни партньорски събития (земеделски организации, организации на производители, пчелари, земеделски медийни събития).

5.4. Извършване на обучение на земеделски производители –  предоставяне на сведения, обучения, разясняване темата за ГМО на фермерите.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 6. КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО

6.1. Членуването в Сдружението е доброволно.

6.2. Член на Сдружението може да бъде юридическо или физическо лице, което самостоятелно или в качеството му на представител на юридическо лице в Република България, които произвеждат, търгуват със семена, както и ако извършват в България или в чужбина една от следните дейности: научни изследвания, подобрения, селектиране, разработване, тестване, размножение, промишлена преработка и / или пускане на пазара на семена. Лица, които споделят целите на Сдружението, средствата за постигането им и редовно заплащат членския си внос.

Член 7. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВО

7.1. Пълноправни членове могат да бъдат търговски дружества или техните представители в България, които изпълняват всички условия, както следва:

  • имат оперативен център в Европа;
  • занимават се със селекция и производство на семена в поне една европейска държава и с разпространение на семена в поне две;
  • да са регистрирани като «селекционер» (лицензополучател) за сортове (видове / хибриди), регистрирани в Европейския каталог

7.2. Асоциирани членове могат да бъдат дружества, сдружения, търговски представителства, физически лица, които не отговарят на условията за пълноправно членство, посочени по-горе.

Член 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

8.1. Всеки член на Сдружението има право:

– да участва в управлението, съобразно предоставените му с настоящия Устав права;

– да бъде информиран за дейността на Сдружението;

– да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му, по определения от Общото събрание ред.

8.2. Всеки член на Сдружението е длъжен:

– да работи за постигане на целите на Сдружението;

– да спазва устава на Сдружението;

– да изпълнява решенията на органите на управление;

– да прави имуществени вноски, когато за това е взето решение на Общото събрание;

– да изпълнява съвестно задълженията си в органите, в които е избран.

8.3. Членовете трябва да уважават и защитават правата на интелектуална собственост; да се подчиняват на условия, описани подробно във Вътрешните правила, Антитръст правила др., надлежно приети от органите на Сдружението.

8.4. Всички членове следва да сътрудничат лоялно, както и да допринасят за преследване и постигане на целите на Сдружението.

8.5. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на определените от Управителния съвет имуществени вноски.

8.6. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

8.7. Пълноправните членове на Сдружението се ползват с максималния обем от права по настоящия устав, като същите са членове на Управителния съвет.

8.8. Всеки пълноправен член има право на един глас в Управителния съвет и два гласа в Общото събрание.

8.9. Асоциираните членове на Сдружението участват в Общото събрание; всеки от тях има право на един глас в Общото събрание.

8.10. Политиката на Сдружението е да извършва всички дейности (включително тези на комисиите, специализирани групи и работни групи, ако има такива) при стриктно спазване на всички приложими антитръстови и защитаващи конкуренцията закони.

Сдружението очаква всички участници в дейността си, включително всички членове и поканени гости да се съобразят с посочената политика.

Тази политика включва, но не се ограничава до следното:

Сдружението и неговите членове, персонал и други участници в своите дейности, не следва по същество или в какъвто и да е вид, да извършват дейности, които биха могли да се считат за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

Съветите, специализираните и работните групи следва да имат и поддържат писмен мандат по отношение на техния състав, организация и обхват на работа (като всички дейности следва да бъдат в посочения обхват).

Всички срещи, включително и на Общите събрания и телефонни конференции (включително тези на комисиите, специалните и работните групи), трябва да имат подходящо уведомление, предварително писмено дневния ред, както и напомняне антитръстово в началото и в протоколите.

В случай, че членовете, персоналът или други участници в дейността на Сдружението имат някакви съмнения относно правилността на всички въпроси, които се обсъждат на заседание на Сдружението, те трябва незабавно да повишат вниманието си и дискусията да се прекрати относно засегнатия предмет, докато се получи правен съвет, позволяваща продължение.

Член 9. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

9.1. При съобразяване разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание възлага на Управителния съвет да взема решения във връзка с приемане и изключване на членовете на Сдружението.

9.2. Членове на Сдружението се приемат въз основа молба за членство до Управителния съвет, в която кандидатите декларират приемане на действащия Устав и правилата на работа на Сдружението.

9.3. Управителния съвет разглежда молбата и се произнася по нея в едномесечен срок. Приемането на нов член изисква обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите пълноправни членове или техните пълномощници.

9.4. При приемането от Управителния съвет на нов пълноправен член на Сдружението, същият става член на Управителния съвет след вземане на съответното решение от Общото събрание на Сдружението и вписването му в Търговския регистър.

Член 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

10.1. Членството в Сдружението се прекратява:

– с едностранно волеизявление до сдружението;

– със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

– с изключването;

– с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

– при отпадане.

10.2. Всеки член може да прекрати членството си в Сдружението с едномесечно писмено предизвестие.

Искането за напускане се подава до Управителния съвет, който го одобрява след доклад от Генералния директор.

Напускането влиза в сила от деня на решението на Управителния съвет, с което се одобрява искането.

Член 11.  ИЗКЛЮЧВАНЕ

11.1. Член на Сдружението може да бъде изключен чрез решение на Общото събрание в случай, че:

– не спазва този Устав или приетите Вътрешни и други правила на Сдружението,

– не заплаща членски внос,

– не дава своя принос към разходите по договорените проекти

– не отговоря повече на условията за членство.

11.2. Изключването изисква обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите пълноправни членове или техните пълномощници. Членът на Сдружението за който става въпрос, при всички случаи ще има право да представи своята защита.

Член 12. ПРАВА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член, който престане да бъде член на Сдружението чрез напускане, изключване или по друга причина, не може да има претенции върху активи на Сдружението.

  1. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 13. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

13.1. Органи на асоциацията са:

Общо събрание

Председател

Управителен Съвет

Генерален директор

Член 14. ОБЩО СЪБРАНИЕ. Правомощия.

14.1. Общото събрание е висш орган на Асоциацията. То се състои от всички членове на Сдружението.

14.2. Правомощия на Общото събрание съгласно чл. 25 от ЗЮЛНЦ:

14.2.1. Приема и изменя този Устав;

14.2.2. Приема и изменя Вътрешни правила и правилата за работа и финансиране и други вътрешни актове на Сдружението;

14.2.3. Избира председател и заместник председател на Сдружението;

14.2.4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

14.2.5. Одобрява финансовите сметки, годишния бюджет и неговото финансиране;

14.2.6. Определя общата политика на Сдружението;

14.2.7. Одобрява годишните финансово счетоводни отчети и одиторския доклад, ако има такъв;

14.2.8. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

14.2.9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.

14.2.10. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението

14.2.11. Взема решения по други въпроси, касаещи дейността на Сдружението, които не са предоставени в компетентност на други нейни органи.

14.3. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

Член 15. СЪСТАВ И ПРАВО НА ГЛАС

15.1. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението и всички имат право на глас съобразно Устава.

15.2. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание и в Сдружението от законните си представители или от изрично упълномощени лица.

15.3. Член, който е възпрепятстван да присъства на Общото събрание или Управителен съвет, може да бъде представляван от друг член. Един член може да представлява не повече от двама други членове, чрез съответно пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Член 16. ГЛАСУВАНЕ

16.1. Общото събрание може да вземе решение, ако най-малко половината от пълноправните членове присъстват или са представени от пълномощници, с изключение на случаите, когато настоящият Устав предвижда друго. При липса на кворум на присъствие се свиква ново Общо събрание, което взема решения с обикновено мнозинство, независимо от броя на присъстващите или представени от пълномощници членове.

16.2. Общото събрание взема решение с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите или представляваните членове, освен в случаите, в които настоящият Устав предвижда друго.

16.3. Решенията на Общото Събрание по т. 14.2.1. и т. 14.2.8.  на чл. 14.2. се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

16.4. Не може да се взема решение по въпрос, който не фигурира в предварително раздадения дневен ред, освен в случаи, когато всички пълноправни членове са присъстващи или представлявани и единодушно вземат решение по такъв друг въпрос.

Член 17. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ДНЕВЕН РЕД.

17.1. Общото събрание се свиква от Генералния директор на Сдружението с писмена покана до членовете (чрез писмо, електронна поща, факс или друго средство за комуникация), изпратена не по-късно от 30 дни преди датата на събранието.

17.2. Обикновено редовно общо събрание се провежда веднъж годишно.

17.3. Председателят на Сдружението ръководи Общото събрание.

17.4. Генералният директор на Сдружението се задължава да свика извънредно Общо събрание, ако това става по искане на най-малко една трета от членовете.

17.5. Дневният ред се определя от Управителния съвет. Всякакви добавки или промени по дневния ред се включват по искане на най-малко една трета от членовете. Искането трябва да бъде отправено до Управителния съвет в срок от три дни след получаването на покана за Общо събрание.

17.6. Създава се регистър, в който да се записват решенията на Общото събрание. Този регистър се води в главния офис на Сдружението.

Член 18. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО. ИЗБОР. МАНДАТ.

18.1. Общото събрание избира председател и заместник-председател на Сдружението измежду представителите на пълноправните членове по предложение на Управителния съвет. Те се избират за период от две години.

18.2. Преизбирането на Председателя и заместник-председателя за следващ мандат е възможно само с абсолютно мнозинство от гласовете на пълноправните членове.

Член 19. ПРАВОМОЩИЯ.

19.1. Председателят, или в негово отсъствие заместник-председателят, ръководи Общото събрание. Той има задължението и отговорността за правилното функциониране на Сдружението и за изпълнение на решенията, вземани от Общото събрание. Той действа също и в качеството на говорител на Сдружението.

19.2. Сдружението се представлява пред трети страни от Председателя.

19.3. Председателят може да упълномощи Заместник Председателя или Генералния директор чрез пълномощно за правата, които има.

 

Член 20. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ПРАВОМОЩИЯ. СЪСТАВ.

20.1 В интервала между съвещанията на Общото събрание и в съответствие с решенията приети от него, Сдружението се ръководи от Управителния съвет.

20.2. Правомощия на Управителният съвет:

20.2.1. Осигурява ефективно функциониране на Сдружението, като предлага насоки за действие, стратегии, бюджет и финансиране на Сдружението, които в последствие се одобряват от Общото събрание;

20.2.2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото Събрание;

20.2.3. Взема решение за иницииране на проекти, в обхвата на общата политика на Сдружението;

20.2.4. Подготвя и внася в Общото Събрание проект за бюджет, както и отчет за дейността на Сдружението

20.2.5. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.

20.2.6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.

20.2.7. Управителният съвет на Сдружението може да вземе решение чрез обикновено мнозинство на своите членове за преместването на адреса на управление на друг адрес в София, България.

20.2.8. Назначава Генералния директор;

20.2.9. Произнася се по подадените молби за членство и по всички други въпроси относно членството, както и по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

20.3. Управителният съвет се състои от един представител на всеки от пълноправните членовете.

20.4. Председателя и заместник-председателя на Сдружението са и председател и заместник-председател на Управителния съвет.

20.5. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание съгласно правилата на чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Член 21. ЗАСЕДАНИЯ. ДНЕВЕН РЕД. ГЛАСУВАНЕ.

21.1. Управителният съвет заседава редовно, като се свиква от Генералния директор. Генералният директор е длъжен да свика Управителния съвет, когато е отправено искане на най-малко трима от членовете на този съвет.

21.2. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието

21.3. Дневният ред се съставя от Генералният директор при консултиране с Председателя.

21.4. Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

За вземане на решения се изисква обикновено мнозинство от присъстващите или представлявани членовете. Ако обаче не се постигне кворум, се свиква ново събрание, на което Управителният съвет взема решение, независимо от броя на присъстващите членове.

21.5. Управителният съвет взема решение с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите или представлявани от пълномощници членове.

21.6. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

21.7. Създава се регистър, в който се записват решенията на Управителния съвет. Този регистър се води в главния офис на Сдружението.

Член 22. ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

22.1. Управителният съвет назначава Генерален директор, който отговоря за ежедневното управление на Сдружението. Генералният директор изпълнява политиката на Сдружението, така както е предложена от Управителния съвет и одобрена от Общото събрание.

22.2. Генералният директор отговаря за секретариата на Сдружението, мрежата от работни групи и екипи, оказваните на членовете услуги, финансите на Сдружението, както и за връзките с външни органи.

22.3. Генералният директор участва на съвещанията на Общото събрание и Управителния съвет, но без право на гласуване.

22.4. Действия, които са обвързващи за Сдружението по отношение на трети страни и които се отнасят до ежедневни административни дела, се подписват от Генералният директор.

22.5. Генералният директор може да бъде упълномощен да извършва конкретни действия и да представлява Сдружението пред определени органи чрез изрично нотариално заверено пълномощно от Председателя.

Член 23. РАБОТНИ ГРУПИ И ЕКИПИ

23.1. Генералният директор има правомощие след съгласуване с Управителния съвет да създава и разпуска работните групи и екипите, а същите трябва да се отчитат пред него.

23.2. Съставът, времетраенето и пълномощията на работните групи и екипи, се определят според Вътрешните правила. Работните групи и екипите изпълняват решенията, вземани от Управителния съвет и Общото събрание. Те имат чисто консултативна роля.

Член 24. ВНОСКИ, БЮДЖЕТ, ПРОЕКТИ, СМЕТКИ

24.1. Всички членове участват в оперативните разходи на Сдружението чрез членски внос, чийто размер и начин на плащане се определят от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

24.2. Всеки член на Сдружението е отговорен за заплащането на членски внос, но не носи лична отговорност за задължения, поети от името на Сдружението.

24.3. Сдружението извършва счетоводството си и изготвя всички отчети и доклади, съобразно разпоредбите на Закона за счетоводството и други приложими разпоредби.

24.4. Управителният съвет всяка година представя за одобрение от Общото събрание сметките за изминалата финансова година, заедно с доклада на Генералния директор или доклада на одитора, ако такъв е съставян, както и бюджета за следващата година.

Член 25. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Финансовата година на Сдружението започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември всяка година.

Член 27. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Общото събрание може да приеме Вътрешни правила, в съответствие с клаузите на настоящия Устав, за да осигури функционирането на Сдружението и нейното администриране.

Решения за издаване и изменение на Вътрешния правилник се гласуват с обикновено мнозинство на Общото събрание.

Член 28. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ УСТАВА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

28.1. В случай на предложено изменение на Устава, неговия текст и обосновка се прилагат към изрично уведомление на Общото събрание, което от своя страна разисква въпроса.

28.2. Решението за изменение на Устава или прекратяване на Сдружението може да бъде взето само с мнозинство от две трети от гласовете на пълноправните членове.

28.3. Сдружението се прекратява:

– по решение на Общото събрание с мнозинство от две трети от гласовете на пълноправните членове;

– в други, предвидени от закона случаи.

28.4. Общото събрание взема решение за начина на ликвидация на Сдружението и за дестинацията на нейните активи.

Ликвидацията може да се извърши от управителния орган или от определено от него лице

28.5. Относно неплатежоспособност, съответно несъстоятелност, както и относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на действащото българско законодателство.

Член 29. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КЛАУЗА

29.1. Настоящият устав влиза в сила с приемането и подписването му от Общото събрание. Последващи изменения в Устава могат да се правят по решение на Общото събрание.

29.2. Сдружението разполага със свой печат, вида на който се утвърждава от Управителния съвет. С печата се подпечатват всички официални документи на Сдружението, които водят до възникване на правни последици за последното.

29.3. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и разпоредбите на действащото гражданско законодателство.

Устав на АСИБ