Цели

Сдружението се създава със следнитецели:

  • Да осъществява подкрепа и съдействие на членовете си по инициативи и проекти на Европейската Семенарска Асоциация (ESA), свързани с ЕС (в съответствие с дневния ред на ESA, ключови проекти).
  • Да осъществява сътрудничество и отворен диалог с българското Министерство на земеделието и с други институции с цел защита на общите интереси на членовете на семенарската индустрия.
  • Да защитава интересите на членовете си пред съсловните и други организации, които имат отношение към производството на семена.
  • Да се бори срещу нелегалното производство, разпространение и употреба на семена или на несертифицирани семена и др.
  • Управление на спорове/разногласия по въпроси, свързани с размножаването на семена, и всякакви други свързани теми.
  • Под „семенарска индустрия“ се има предвид всяко юридическо лице, което произвежда, търгува със семена, както и ако извършва: научни изследвания, подобрения, селектиране, разработване, тестване, умножение, промишлена преработка и / или пускане на пазара на семена.
  • Да популяризира и повишава информираността за дейността на семенарската индустрия.