Членство

Членството в Асоциация на Семенарската Индустрия в България е доброволно и отворено за всички,  които споделят целите на Сдружението и средствата за постигането им.

Член на Сдружението може да бъде юридическо или физическо лице, което самостоятелно или в качеството му на представител на юридическо лице в Република България, които произвеждат, търгуват със семена, както и ако извършват в България или в чужбина една от следните дейности: научни изследвания, подобрения, селектиране, разработване, тестване, размножение, промишлена преработка и / или пускане на пазара на семена.

Всеки член на Сдружението има право да участва в управлението, съобразно предоставените му с настоящия Устав права, да бъде информиран за дейността на Сдружението, да се ползва от резултатите от дейността му, по определения от Общото събрание ред.

Членовете следва да уважават и защитават правата на интелектуална собственост и да се подчиняват на условия, описани във Вътрешните правила, Антитръст правила др., надлежно приети от органите на Сдружението.

Всички членове следва да сътрудничат лоялно, както и да допринасят за преследване и постигане на целите на Сдружението

Размерът на дължимия годишен членски внос се определя от Общото събрание на сдружението, съобразно вида на членство.

Категории членство:

Пълноправни членове могат да бъдат търговски дружества или техните представители в България, които изпълняват всички условия, както следва:

– имат оперативен център в Европа;

– занимават се със селекция и производство на семена в поне една европейска държава и с разпространение на семена в поне две;

– да са регистрирани като «селекционер» (лицензополучател) за сортове (видове / хибриди), регистрирани в Европейския каталог

Асоциирани членове могат да бъдат дружества, сдружения, търговски представителства, физически лица, които не отговарят на условията за пълноправно членство, посочени по-горе.

Пълноправните членове на Сдружението се ползват с максималния обем от права съгласно Устава, като същите са членове на Управителния съвет.

Асоциираните членове на Сдружението участват в Общото събрание с право на глас, както и имат право да вземат участие в работата на организираните тематични работни групи.

В съответствие с Устава на АСИБ членове на Сдружението се приемат въз основа на молба за членство до Управителния съвет.

Молба за членство

 

Въпроси, свързани с членството в АСИБ могат да бъдат отправяни на телефон: +359 886 471 987 или на e-mail: bulgariansia(@)gmail.com