Държавна помощ за участие на земеделските стопани

Съгласно договор между ДФ „Земеделие“ и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол,  на основание чл. 20, параграф 1, буква „б” и параграф 2 буква „б”, от Регламент (ЕС) № 702/2014 г., относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията; Закон за подпомагане на земеделските производители, чл. 12 ал. 1 т. 2 и т. 5 и ал. 2 т. 1., буква „а”; решение на Управителния съвет на ДФ ”Земеделие”, ДФ „Земеделие” предоставя парични средства на ИАСАС, за заплащане на извършваните от нея услуги на земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, отговарящи на определенията за малки и средни предприятия и предприятия в незатруднено положение.

В изпълнение на договора за предоставяне на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал за 2019 г. агенцията е извършвала услуги на земеделските стопани свързани с:

  • полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения;
  • издаване на етикети;
  • вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране;
  • лабораторен анализ/окачествяване на проби семена по групи култури;
  • извършване на последващ контрол на партиди семена;
  • окачествяване на сертифициран и САС овощен и сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал.

Схемата за качество  въвежда  допълнителни и някои по-високи изисквания към  производствения процес и крайния продукт и  гарантира  по-високо качество на  произведените  семена и посадъчен материал от следните групи култури: зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури – домати, краставици, пипер, дини и пъпеши.